Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor bloembollentekoop.nl vindt u op deze pagina.
Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- bloembollentekoop.nl: Bloemimex B.V., gevestigd te Voorhout
Adres: Voornhof 87, postcode 2215 XB
Telefoonnummer: 0252-864444
KvK nummer: 28117981
BTW nummer: NL8185.19.320.B01
- Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van bloembollentekoop.nl en op deze manier een overeenkomst aangaat met bloembollentekoop.nl.
- Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer bloembollen of ander artikel ontvangt die dat via bloembollentekoop.nl heeft besteld.


Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door bloembollentekoop.nl aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij bloembollentekoop.nl en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Verkoop en leveringsvoorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens bloembollentekoop.nl in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor bloembollentekoop.nl op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet bloembollentekoop.nl dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. bloembollentekoop.nl kan in geval van overmacht (na overleg met de afnemer) de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van (of werkstakingen of uitsluiting in) het bloembollentekoop.nl of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken, storingen op internet computers en servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 5 Levering
5.1 Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. bloembollentekoop.nl zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan bloembollentekoop.nl opzet of grove schuld te verwijten valt.
5.3 Overeengekomen leveringstijden zullen door bloembollentekoop.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt bloembollentekoop.nl niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
5.4 Wanneer de levering één werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan bloembollentekoop.nl besluiten de verzendkosten aan de afnemer te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in de levering van één werkdag geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren.
5.5 bloembollentekoop.nl behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. bloembollentekoop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.
5.6 Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. bloembollentekoop.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de persoon niet op vakantie is of dat het adres nog wel klopt.
5.7 Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet, het product, indien mogelijk, bij een van de buren zal worden afgegeven.
5.8 Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuwe product en/of bezorging.
5.9 Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de koerier reageert kan de koerier beslissen het product na enkele dagen te vernietigen (indien het een versproduct is) of retour te sturen. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.
5.10 Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid van producten. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren.
5.11 Producten worden afgeleverd tot aan de (voor)deur, tenzij in overeenstemming met bloembollentekoop.nl uitdrukkelijk schriftelijk te zijn nagekomen dat de producten geplaatst worden op locatie.

Artikel 6 Betaling
6.1 U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:
- Via het beveiligde betaalplatform van Multisafepay. Hier kunt u kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden zoals: Ideal, VISA, Mastercard (of Mister Cash voor België)
- Via Paypal. Hier kunt u kiezen uit bankoverschrijving of betalen via de credit cards: Visa, Master card of American Express.
- Via vooruit betaling. Als u deze optie kiest dan krijgt u per mail een rekening. Na het ontvangst van de betaling wordt de bestelling uitgevoerd.
- Op rekening. Alleen bedrijven die daarvoor toestemming hebben gekregen van bloembollentekoop.nl. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
6.2 Indien een termijn van 30 dagen wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft bloembollentekoop.nl het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan bloembollentekoop.nl verder toekomende rechten.
6.3 Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer geschieden, direct door overschrijving op het bankrekening nummer van bloembollentekoop.nl.
6.4 Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die bloembollentekoop.nl in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 7 Eigendom
Alle geleverde producten blijven eigendom van bloembollentekoop.nl totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten
8.1 De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen van de betreffende producten.
8.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan bloembollentekoop.nl. Indien u bij aankomst van de goederen zichtbare schade constateert aan de verpakking en het product, dan dient dat op de vervoersdocumenten te worden vermeld.
8.3 Bloembollen zijn fragile bederfelijke waren. Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 5 dagen na levering aan bloembollentekoop.nl gemeld te worden. Deze kunnen na overeenstemming met bloembollentekoop.nl worden geretourneerd naar het depot van de verzender.
8.4 Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 uur na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.
8.5 Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
8.6 Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 9 Annuleren
9.1 Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden. Bestellingen naar het buitenland kunnen tot 4 dagen voor aflevering geannuleerd worden.
9.2 Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van €5,00. bloembollentekoop.nl zal uiterlijk binnen 21 dagen zorgdragen voor een terug betaling na de annuleringsdatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te betalen bedrag.

Artikel 10 Toepasselijk recht
10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
10.3 Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
10.4 Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen bloembollentekoop.nl en een in Nederland of het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar bloembollentekoop.nl gevestigd is.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden die niet als zodanig werkzaam zijn voor bloembollentekoop.nl. Ook zult u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
11.2 Onze privacy policy is van toepassing.

Artikel 12 Veiligheid en leeftijdsgrens
Wij stellen alles in het werk om de website virusvrij te houden. bloembollentekoop.nl is echter niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen door het gebruik van deze website.
Het bestellen van taart en gebak noch de levering is gebonden aan een leeftijdgrens.

Artikel 13 Garantie / conformiteit
Voor de bestellingen zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit in overeenstemming met bloembollentekoop.nl kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.

Artikel 14 Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. (Dit geldt niet voor de bloembollen. Zie artikel 14.2) Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14.1 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 14.2 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten en diensten indien:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bv voedingsmiddelen, bloemen-planten, bloembollen...);
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 15 Overig
bloembollentekoop.nl kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen. De algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op bloembollentekoop.nl zijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing.
Auteursrecht
Let op: Het downloaden van materiaal van deze website is geheel op eigen risico en mag alleen gebeuren met toestemming van de leveranciers van bloembollentekoop.nl. Alle foto's op de website van bloembollentekoop.nl zijn aangeleverd door de leveranciers. Indien u een opmerking heeft over een product of denkt dat een foto auteursrechtelijk is beschermt dan horen wij dat graag zodat wij na kunnen gaan of deze vervangen dient te worden.
Klantenservice
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
betaalmogelijkheden
PayPal
Filter